Collège échevinal

Hoffmann Serge (CSV )

Hoffmann Serge (CSV )

Bourgmestre

53, rue de Kreuzerbuch
L-8370 Hobscheid

Moes Carlo (CSV)

Moes Carlo (CSV)

1er échevin

98, rue de Clairefontaine
L-8460 Eischen

Boulanger-Hoffmann Chantal (CSV)

Boulanger-Hoffmann Chantal (CSV)

2e échevin

18, rue de Steinfort
L-8476 Eischen

Mosel-Kneip Astrid (CSV)

Mosel-Kneip Astrid (CSV)

3e échevin

13, Hëlzerbierg
L-8398 Roodt

Attributions du collège échevinal

Extraits de la loi communale du 13 décembre 1988 :

Art. 57. Indépendamment des attributions qui lui sont conférées par d'autres dispositions légales le collège des bourgmestre et échevins est chargé :

1) de l'exécution des lois, des règlements et arrêtés grand-ducaux et ministériels, pour autant qu'ils ne concernent pas la police ;

2) de la publication et de l'exécution des résolutions du conseil communal ;

3) de l'instruction des affaires à soumettre au conseil communal ainsi que de l'établissement de l'ordre du jour des réunions du conseil communal ;

4) de l'administration des établissements communaux et du contrôle des établissements publics placés sous la surveillance de la commune ;

5) de la surveillance des services communaux ;

6) de la direction des travaux communaux ;

7) de l'administration des propriétés de la commune ainsi que la conservation de ses droits ;

8) de la surveillance des fonctionnaires, employés et ouvriers de la commune, de l'application à ces personnes des mesures qui découlent impérativement de dispositions législatives ou réglementaires en matière de congés, promotions et autres droits statutaires.


Les rendez-vous avec le collège échevinal se font en principe les mardis après-midi.
Veuillez contacter le secrétariat communal (Tél.: 39 01 33 220).

Le collège des bourgmestre et échevins

IMG_0114

Schäfferotserklärung vum 25. Januar 2018

Propositioun fir d’Haaptmesuren a –projete während der Period 2018-2023

Allgemeng Iwwerleeungen

Am Laf vun de leschte Joren hunn d’Gemengen Habscht a Simmer grouss Ustrengungen ënnerholl, fir modern an zäitgeméiss Infrastrukturen a Servicer op d’Been ze stellen.

Duerch d’Fusioun vun deenen zwou genannte Gemengen um 1. Januar 2018 ass déi nei Gemeng Habscht entstanen.

D‘Fusioun bitt d’Méiglechkeet, dass d’Gemeng besser Déngschter ubidde kann, dëst virun allem duerch d’Spezialiséierung vum Personal an duerch eng méi rationell Organisatioun vun de Servicer.

Den ausseruerdentlechen Fusiounssubside vun 8,3 Milliounen Euro mécht de Finanzement vu weideren Infrastrukturprojete méi einfach.

Mat dem proposéierte Programm sollen eis Uertschaften nach méi attraktiv an d’Liewensqualitéit vun allen Awunner gestäerkt ginn.

D’Basis vun onsem Programm ass eng nohalteg Entwécklung am Respekt vun der räichhalteger a schéiner Natur am Äischdall. Ons Efforten ënnerstëtzen d’Entwécklung vum soziale Liewen a vum sozialen Zesummenhalt. All Generatiounen, op Jonk oder Al, sollen hier Plaz am Duerfliewe fannen.

An dësem Kontext ënnerstëtze mir och déi ekonomesch Aktivitéit um lokale Plang, a virun allem de lokale Commerce. Beim Bau vu neie Residenze wäerte mir froen, dass wann d’Situatioun adaptéiert ass, dës Projeten och Geschäftsfläche virgesinn.

Selbstverständlech bléift de gudden Zoustand vun den ëffentleche Gebaier an Infrastrukturen och weiderhin eng Prioritéit, fir flott an uspriechend Dierfer.

  

A) Verwaltung a Gemengekommissiounen

1. Et gëtt en ëffentlechen Opruff lancéiert, fir allen Interesséierten d’Méiglechkeet ze ginn, sech fir eng Gemengekommissioun ze mellen an sech esou an déi politesche Gestaltung mat anzebréngen.

Fakultativ Kommissiounen:

 • Fusiounskommissioun, déi eng « geliefte » Fusioun fërdere soll (Zesummebrénge vun de Bierger, besonnesch duerch d’Veräiner, Fërderung vum « doucen » Tourismus am schéinen Äischdall (E schéint Stéck Lëtzebuerg)).
 • Kulturkommissioun
 • Kommissioun fir Ëmwelt- a Liewensqualitéit (implizéiert och d’Aspekter vum Stroosseverkéier)
 • Chancëgläichheetskommissioun
 • Jugendkommissioun
 • Kommissioun „Lien d’amitié“ mat der Gemeng Kanfen (Ënnerhale respektiv Ausbau vun dem „Lien d’Amitié“ deen déi fréier Gemeng Simmer mat der franséischer Uertschaft Kanfen opgebaut huet)
 • Bautekommissioun

Obligatoresch Kommissiounen :

 • Schoulkommissioun
 • Integratiounskommissioun

2. Fir den Zougang zu de Gemengeservicer ze vereinfachen an esou onnéideg Deplacementer op d’Gemeng ze verhënneren, wäert d’Offer vun Informatiounen an Demarchen, déi online zougänglech sinn, weider ausgebaut ginn. Dëst gëllt och fir d’Informatiounen, déi iwwert déi sozial Medien diffuséiert ginn.

3. D’Gemengebüroen zu Habscht an zu Simmer wäerten esou equipéiert ginn, dass déi üblech Demarchen (Cartes d’identitéen, Certificat'en etc.) op der Plaz kënne gemaach ginn.

 

B) Schoul, Maison Relais a Crèche

1. Dank dem Ausbau vun den Opfangstrukturen an de leschte Joren kënnen d’Kanner mat enger optimaler Flexibilitéit an ouni Waardelëschten an déi jeeweileg Struktur ageschriwwe ginn.

Ufanks 2018 geet zu Habscht am Gebai vum Précoce an der Spillschoul en zousätzleche Crèchegrupp op, deen de Passage vun der Crèche an d’Schoul erliichtere soll. Déi domat verbonnen Erhéijung vun de Kapassitéiten erlaabt et, op déi gesteigert Nofro ze äntweren, déi d’Aféierung vun de Gratisstonnen am Kader vum Chèque service accueil mat sech bréngt.

D’Schoulgebai zu Simmer, fir dat d’Bauaarbechten Enn 2017 ugefaangen hunn, soll fir d’Rentrée 2019 fäerdeg sinn. D’Schoulorganisatioun fir dës Schoul wäert virgesinn, dass d’Kanner pro Cycle regruppéiert an ënnerriicht ginn. Dëst gëllt och fir d’Kanner aus dem Précoce an der Spillschoul. D’Maison Relais, déi dozou gehéiert, wäert déi nämmlecht Flexibilitéit bidden, wéi déi zu Habscht oder zu Äischen.

2. Am Interêt vun enger verstäerkter Zesummenaarbecht tëscht der Schoul an der Maison Relais gëtt de Kontakt tëscht den Elteren, den Enseignanten, dem Personal vun der Maison Relais an der Gemeng via d’Schoulkommissioun ausgebaut.

 

C) Jugend

Zesumme mat de lokale Jugendveräiner, der Jugendkommissioun an de Responsabelen vum Jugendhaus wäert eng Enquête iwwert d’Besoinen an d’Erwaardunge vun de Jonken an eiser Gemeng gemaach ginn. Wa néideg, wäerten opgrond vun den Äntwerten d’Servicer an d’Infrastrukture fir déi Jonk ugepasst ginn.

D’Materiallager fir d’Scouten, wat scho vum leschte Gemengerot decidéiert gouf, wäert realiséiert ginn.

 

D) Senioren

De Schäfferot plangt, op Basis vun der üblecher Subventionéierung vum Familljeministère am Kader vun de « Centres intégrés pour personnes âgées » an deem Deel vum Fusiounssubside, deen dofir reservéiert ass, um Site vum aktuelle Fussballsterrain zu Äischen eng Wunnstruktur fir Senioren (CIPA) ze bauen.

De Prinzip vun dësem Projet gouf vum leschte Gemengerot festgehalen an de Projet gëtt finaliséiert, soubal den definitiven Accord vun den zoustännege staatlechen Instanze virläit.

 

E) Kanner

An den Uertschafte Simmer, Gräisch a Rued wäerte Spillplaze fir d’Kanner ugeluecht ginn. D’Spillplazen zu Habscht an zu Äischen ginn analyséiert a wann néideg adaptéiert.

 

F) Stroossebau a Sécherheet

1. D’Duerchgangsstrooss zu Habscht ass déi bei Wäitem am meeschte befuerenst Strooss an der Gemeng. D’Aarbechte fir d’Neigestaltung vun dëser Strooss hunn am September 2017 mat der Phase 1 ugefaangen.

D’Phasen 2 an 3 a Richtung Stengefort respektiv a Richtung Kräizerbuch wäerten an der Suite vun der Phase 1 realiséiert ginn. 

Méi breed Trottoiren, do wou et méiglech ass, d’Uleeë vu begréngte Verkéiersinselen, déi optesch Neigestaltung vun der Strooss an d’Aféierung vun der 30er-Zon am Zentrum vun der Uertschaft wäerten d’Vitesse vum Duerchgangsverkéier reduzéieren an d’Liewensqualitéit vun den Awunner hiewen. D’Attraktivitéit vun der Strooss als Schläichwee wäert ofhuelen.

2. 2017 sinn op Basis vun engem Konzept vun engem spezialiséierte Büro 30er-Zonen op de Niewestroossen agefouert ginn. Dës Mesure gëtt wat hier Effikassitéit ugeet analyséiert an eventuell op aner Stroossen, no Concertatioun mat den Awunner, erweidert.

3. Am Kader vun der « Mobilité douce » envisagéiere mir d’Uleeë vun engem Foussgänger- a Vëloswee tëscht Äischen an Habscht.

 

G) Ëffentlechen Transport

Mir setzen eis dofir an, dass eng Busverbindung tëscht allen Uertschafte vun der neier Gemeng (Rued, Simmer, Gräisch, Habscht, Äischen) agefouert gëtt.

Dës nei Linn wäert de Kontakt ënnert den Awunner verstäerken an de Leit d’Méiglechkeet ginn, mam ëffentlechen Transport ennert anerem an d’Jugendhaus, an d’Maison des Générations an op d’Gemeng ze fueren.

 

H) Gestaltung vun der Gemeng an Ëmwelt

1. D’ Ausschaffung vum neie PAG vun der Gemeng gett op Basis vun den Aarbechte vun de fréiere Gemengen Habscht a Simmer weidergefouert.

Viséiert ass e moderéierte Wuesstem ouni massive Populatiounszouwuess. De ländleche Charakter vun eisen Uertschafte bleift erhalen.

An dësem Kontext wäert och besonnesch Wäert op d’Erhale vum lokalen architektonesche Patrimoine geluecht ginn. D’Bauten, déi d’Identitéit vun eisen Dierfer prägen, mussen deenen zukünftegen Generatiounen erhale bleiwen.

2. Mir wäerten eis fir e Lotissementsprojet asetzen, deen d’Kritäre vum « Logement social » erfëllt, eventuell an Zesummenaarbecht mat der Société Nationale des Habitations à Bon Marché (SNHBM), a mat Prioritéit fir d’Bierger vun eiser Gemeng a virun allem fir déi Jonk.

3. D’Efforten, déi am Kader vun Klimapakt gemaach gi sinn, gi weidergefouert. De « Groupe de suivi » « Klimateam » gëtt erweidert.

Déclaration du Collège Échevinal du 25 janvier 2018

Proposition des principales mesures et projets à réaliser durant la période 2018-2023

Considérations générales

Au cours des dernières années, les communes de Hobscheid et de Septfontaines ont fait des efforts considérables pour mettre en place des infrastructures et services modernes répondant aux besoins du 21ème siècle.

A partir du 1er janvier 2018, suite à la fusion des deux anciennes communes, la nouvelle commune Habscht a pris naissance.

La fusion offre l’opportunité de parfaire le fonctionnement des services communaux, notamment par le biais d’une spécialisation plus poussée du personnel et d’une organisation plus rationnelle de l’administration.

Le subside spécial «fusion» de 8,3 millions d’euros facilitera le financement d’investissements additionnels dans les infrastructures publiques.

Le programme proposé par le collège échevinal vise à rendre nos localités encore plus attractives et à promouvoir la qualité de vie de tous les habitants.

Le maintien des bâtiments et infrastructures publiques en état impeccable restera une priorité.

Le programme proposé se base sur les prémisses d’un développement durable dans le respect de la richesse et de la beauté de l'environnement naturel dans la Vallée de l'Eisch.

Nos efforts favoriseront le développement de la vie sociale et l'implication de toutes les générations, garants de villages vivants et animés.

Dans ce contexte nous allons promouvoir l'activité économique au niveau local, et notamment le commerce local. Lors de projets de construction de résidences, nous demanderons, en cas de localisation adaptée, la mise en place de surfaces à usage commercial.

A) Administration et commissions communales

1. Afin de permettre l’implication de tous les intéressés dans le développement des politiques communales, il sera procédé par appel public à la désignation des membres des commissions communales consultatives:

Commission facultatives:

 • Commission « Fusion » qui promouvra une fusion «vécue» sur le terrain (rapprochement des citoyens via les associations locales, promotion des activités de tourisme doux dans le contexte de la vallée idyllique de l’"Aischdall" (E schéint Stéck Lëtzebuerg)
 • Commission de la Culture
 • Commission de l’Environnement et de la qualité de vie (y compris aspects ayant trait aux nuisances liées au trafic routier)
 • Commission de l’égalité des chances et des générations
 • Commission de la Jeunesse
 • Commission « Lien d’amitié avec la commune de Kanfen »
 • Commission des bâtisses

Commissions légales obligatoires (composition réglée par la loi):

 • Commission scolaire
 • Commission d’Intégration

2. Afin de faciliter l’accès aux services communaux et notamment éviter la nécessité de déplacements à la Mairie, l’offre des démarches et des renseignements / informations disponibles via internet sera développée. Il en sera de même des informations véhiculées via les réseaux sociaux.

3. Les bureaux communaux à Septfontaines et Hobscheid seront équipés de manière à ce que les démarches usuelles (cartes d’identité, certificats…) puissent être effectuées sur place.

 

B) Ecole, Maison Relais et Crèche

1. Grâce aux surfaces de réserve créées ces dernières années, les enfants pourront être admis aux structures d’accueil à Hobscheid et à Eischen avec une flexibilité optimale sans la nécessité d’établissement de listes d’attentes.

Début 2018 ouvrira à Hobscheid un groupe supplémentaire « crèche » qui fonctionnera dans l’enceinte du bâtiment de l’école précoce et préscolaire et facilitera le passage des enfants du régime « crèche » vers le régime « école ». L'augmentation de la capacité d'accueil permettra de répondre à la demande accrue susceptible de résulter de l'introduction d'heures gratuites dans la cadre du « chèque service accueil ».

Pour ce qui est du bâtiment scolaire à Septfontaines, les travaux entamés fin 2017 seront poursuivis de manière à ce que la structure sera opérationnelle à la rentrée 2019. L'enseignement y sera organisé moyennant regroupement des enfants par cycle, y compris précoce et préscolaire. La structure d’accueil y associée offrira la même flexibilité que les maisons relais à Hobscheid et Eischen.

2. Dans l’intérêt d’une interaction plus poussée entre école et infrastructures d’accueil, le contact entre parents, enseignants, personnel de la maison relais et administration communale sera intensifié via notamment un renforcement du rôle de la commission scolaire.

 

C) Jeunesse

Ensemble avec les associations locales de Jeunesse, la Commission de la Jeunesse et les responsables de la Maison des Jeunes, il sera procédé à une enquête sur les besoins et attentes des jeunes dans notre commune. En fonction des résultats, les services et infrastructures pour la jeunesse seront le cas échéant adaptés.

Le local de stockage pour l’association des Scouts dont le principe a été arrêté par le dernier conseil communal sera réalisé.

 

D) Seniors

En nous basant sur un subventionnement habituel de la part du Ministère de la Famille en matière de centres intégrés pour personnes âgées, et en y ajoutant la partie afférente du subside spécial « Fusion », le collège échevinal se propose de réaliser la structure résidentielle pour seniors (CIPA) sur le site de l’actuel de terrain de football à Eischen, telle qu'arrêtée dans son principe par le dernier conseil communal, et ce dès l'accord définitif de la part des autorités étatiques compétentes.

 

E) Enfants

Nous mettrons en place des aires de jeux pour enfants dans les localités de Septfontaines, Greisch et Roodt. Les aires de jeux à Hobscheid et Eischen seront revues et adaptées si nécessaire.

 

F) Infrastructure routière et sécurité

1. La traversée de Hobscheid est la voirie de loin la plus fréquentée de la commune. Les travaux de redressement ont commencé en automne 2017 pour ce qui est de la phase 1 (centre du village).

Les phases 2 et 3 direction Steinfort, respectivement direction Kreuzerbuch seront entamées à la suite.

L’élargissement des trottoirs là où c’est possible, la mise en place d’îlots verts centraux, le réaménagement optique tout comme une zone 30 sur la traversée au centre de Hobscheid réduiront la vitesse des véhicules et augmenteront la qualité de vie des riverains. La traversée du village comme itinéraire de délestage sera rendue moins attractive.

2. Des zones 30 sur les routes vicinales ont été introduites en 2017 conformément à un concept élaboré par un bureau spécialisé. Leur adéquation sera analysée et les zones 30 le cas échéant étendues à d'autres rues, ceci en concertation avec les riverains concernés.

3. Nous projetons un chemin de liaison pour piétons et cyclistes entre Eischen et Hobscheid (mobilité douce).

 

G) Transports publics

Nous interviendrons pour que soit mise en place une liaison par bus entre toutes les localités de la commune.

La nouvelle ligne intensifiera le contact entre les habitants de nos localités et permettra entre autres aux intéressés d’accéder par transport public à la Maison des Jeunes, à la Maison des Générations ou encore à la mairie.

 

H) Aménagement communal et Environnement

1. Les travaux pour la finalisation de la refonte du plan d’aménagement général de la commune seront poursuivis sur base des travaux entrepris en la matière par les anciennes communes de Hobscheid et de Septfontaines.

La ligne de conduite en la matière sera un développement modéré de nos localités sans augmentation massive de la population. Nous maintiendrons le caractère rural de nos villages.

Dans ce contexte nous allons mettre un accent particulier sur la préservation et la protection du patrimoine architectural local. Les constructions qui ont forgé l’identité et la mémoire de nos villages doivent être transmises aux générations futures.

2. Nous nous efforcerons de réaliser un projet de lotissement répondant aux critères du logement social, le cas échéant en collaboration avec le Fonds de logement ou la Société Nationale des Habitations à Bon Marché (SNHBM), avec priorité pour les citoyens de notre commune, en particulier les jeunes.

3. Les efforts entrepris dans le cadre du « Pacte climat » seront continués. Le groupe de suivi « Klimateam » sera élargi.