Wiessel am Centre d'incendie et de secours

Wiessel am CISH

Viru Kuerzem huet den Tom Geditz no 19 Joer säi Posten als Chef vum „Centre d’incendie et de secours Hobscheid“ un de Jérôme Fischbach weiderginn. Am Kader vun der sympathescher Feier huet de Schäfferot am Numm vun der Gemeng Habscht dem Tom Geditz fir säin Asaz Merci gesot an him ee klenge Present iwwerreecht. Dem Successeur Jérôme Fischbach gouf eng glécklech Hand gewënscht.

Changement au CISH

Récemment, après 19 ans, Tom Geditz a transmis son poste de chef du «Centre d'incendie et de secours Hobscheid» à Jérôme Fischbach. Dans le cadre de cette sympathique cérémonie, le collège échevinal a remercié Tom Geditz au nom de la commune de Habscht pour son engagement et lui a remis un petit cadeau. Les meilleurs vœux de succès et de satisfaction furent adressés au successeur Jérôme Fischbach.