Wantertreff 2022

Wantertreff 2022

De 24. November war zu Äischen, Habscht a Simmer den dësjärege „Wantertreff“, op deem sech d’Bierger aus der Gemeng bäi Chrëschtstëmmung getraff hunn. Mat der Ënnerstëtzung vun der Gemeng Habscht ass dat Fest op den dräi Plazen organiséiert gi vun de Syndicat d’Initiativen Äischen a Simmer, der Entente Habscht, den Harmonien Äischen, Habscht a Simmer an dem MC Simmer. D’Chrëschtbeemercher op deenen dräi Plaze ware mat vun de Schoulkanner aus de Cyclen 1 an 2 gebastelten Dekoratiounen gerëscht ginn.

Wantertreff 2022

Le 24 novembre avait eu lieu l’édition annuelle du «Wantertreff» à Eischen, Hobscheid et Septfontaines où les habitants de la commune se sont rencontrés dans une ambiance de Noël. Avec le soutien de la Commune de Habscht, la fête a été organisée par les Syndicats d’initiatives Eischen et Septfontaines, l’Entente Hobscheid, les Harmonies d’Eischen, de Habscht et de Septfontaines et l’MC Simmer. Dans les trois localités, les sapins de Noël ont été décorés par les élèves des cycles 1 et 2.