Schülerauditioun vun der Musiksschoul 2023

Schülerauditioun vun der Musiksschoul 2023, mat d'Diplomiwwerreechung vum Joer 2021-2022. An engem gutt besichte Sall hunn d’Schüler, zesumme mat hire Chargé(e)s de cours, hiert Kënnen ënner Beweis gestallt. D’Gemeng gratuléiert alle Schüler fir hiert gelongent Joer.

Audition des élèves de l'école de musique 2023, avec remise des diplômes de l'année 2021-2022. Dans une salle bien remplie, les élèves, accompagnés par leurs chargé(e)s de cours, ont démontré leur savoir-faire. La commune félicite tous les élèves pour leur année réussie.