Rüttelsträifen an der Gäichel

An der Gäichel sinn, op Bedreiwe vum Schäfferot, Rüttelsträifen op gedroe gi fir d’Sécherheet op der Kräizung ze verbesseren. Déi Sträife sollen d’Chaufferen akustesch a visuell dozou bréngen hir Vitesse unzepassen.

A la Gaichel, à la demande du collège échevinal, des bandes rugueuses ont été peintes pour améliorer la sécurité au croisement. Les bandes sont destinées à inciter les chauffeurs de manière acoustique et visuelle à adapter leur vitesse.