Rue de Septfontaines: Verlängerung vum Trottoir

Verlängerung vum Trottoir

An der Rue de Septfontaines zu Habscht ass den Trottoir vun der Kräizung mat der Rue de Steinfort bis bäi de Busarrêt verlängert ginn.

 

Prolongement du trottoir

Dans la rue de Septfontaines à Hobscheid, le trottoir a été prolongé à partir de l'intersection avec la rue de Steinfort jusqu'à l'arrêt de bus.