Réckbléck op di éischt Ouschtereeërjuegd

Réckbléck op di éischt Ouschtereeërjuegd

Ee klenge Réckbléck op di éischt Ouschtereeërjuegd fir Kanner organiséiert vun der Jugendkommissioun vun der Gemeng Habscht an Zesummenaarbecht mam Club des Jeunes Äischen, dem Jugendhaus Äischen an den Traditiounsfrënn Habscht.

Rétrospective sur la première chasse aux œufs de Pâques

Petite rétrospective sur la première chasse aux œufs de Pâques pour enfants, organisée par la Commission de la jeunesse de la commune de Habscht en collaboration avec le Club des Jeunes Eischen, la Maison des Jeunes d'Eischen et les Traditiounsfrënn Habscht.