Do SIMMER am WEEKEND 2024

Réckbléck op den "Do SIMMER am WEEKEND"
Andréck vum "Do SIMMER am WEEKEND" organiséiert vun der Gemeng Habscht an hierer Jugend-, Sport- a Gesondheetskommissioun an Zesummenaarbecht mam Jugendhaus Äischen.

 

Rétrospective "Do SIMMER am WEEKEND"
Impressions du "Do SIMMER am WEEKEND" organisée par la Commune de Habscht et la Commission de la Jeunesse, du Sport et de la Santé en collaboration avec la Maison des Jeunes d'Eischen.