Réckbléck op den "Do SIMMER am WEEKEND"

🇱🇺 Réckbléck op den "Do SIMMER am WEEKEND"Ee klenge Réckbléck op den "Do SIMMER am WEEKEND" organiséiert vun der Gemeng Habscht an hierer Jugendkommissioun an Zesummenaarbecht mam Jugendhaus Äischen an de lokale Veräiner.
🇫🇷 Rétrospective "Do SIMMER am WEEKEND"Petite rétrospective sur le "Do SIMMMER am WEEKEND" organisée par la Commune de Habscht et la Commission de la Jeunesse en collaboration avec la Maison des Jeunes d'Eischen et des associations locales.