Nei Boule-Pist an „Urban shelter“

"Urban shelter" an nei Boule-Pist

Am Kader vum Jugendforum hate sech di jugendlech Participanten ënnert anerem méi Sëtzgeleeënheeten op den öffentliche Plaze gewënscht. Dorobs hin hat de Schäfferot beschloss, zu Äischen (Um Denn), zu Habscht (bäi der Salle Union) an zu Simmer (bäi der neier Boule-Pist) sou genannten „Urban shelter table“ opzestellen. Déi iwwerdachte Sëtzbänken hunn eng Solarzell, déi een Akku mat USB-Prise versuergt, sou dass véier Handyen opgeluede kënne ginn.

«Urban shelter» et nouveau terrain de pétanque

Dans le cadre du forum de la jeunesse, les jeunes participants avaient notamment souhaité davantage de sièges sur les places publiques. Suite à cela, le collège échevinal avait décidé d’installer des tables dites «Urban shelter» à Eischen (Um Denn), à Hobscheid (près de la «Salle Union») et à Septfontaines (à côté du nouveau terrain de pétanque). Les bancs couverts disposent d’un panneau solaire qui alimente une batterie avec des ports USB, permettant ainsi de recharger quatre smartphones.