Informatiounsversammlung CIPA Äischen

Den 3. Mee waren di Verantwortlech vun «Homes Pour Personnes Âgées» op Äischen koum fir dem Public d’Funktiounsweis vum neien «Centre Intégré pour Personnes Âgées» (CIPA) virzestellen, deen aktuell gebaut gëtt. Di Presentatioun vum Direkter Mark Monville ass op ganz groussen Interessi gestouss an eng ronn 160 Persoune waren nolauschtere koum. Zum Ofschloss huet d’Gemeng een Éierewäin ugebueden.

Le 3 mai, les responsables de «Homes Pour Personnes Âgées» ont présenté au public le fonctionnement du nouveau «Centre Intégré pour Personnes Âgées» (CIPA) actuellement en construction à Eischen. La présentation du directeur Mark Monville au «Centre culturel Jean Wolff» a suscité un grand intérêt et environ 160 personnes étaient présentes. La soirée était clôturée par un vin d’honneur offert par la commune.