Ee Merci fir di engagéiert Jugendpompjeeën

Ee Merci fir di engagéiert Jugendpompjeeën

Den 13. Januar ass d’Ekipp vum Centre d’incendie et de secours Habscht mat hirer Receptioun fir Neijoerschdag offiziell an dat neit Joer gestart. Am Asazzenter zu Äischen krute bäi der Geleeënheet d’Jugendpompjeeë wéi all Joer a Presenz ë.a. vum Schäfferot, dem neie Chef de Centre Jérôme Fischbach souwéi dem Jugendchef Gilles Hutmacher vun der Gemeng als Unerkennung fir hiren Engagement ee praktesche Rucksak iwwerreecht.

Un remerciement pour les jeunes sapeurs-pompiers engagés

Le 13 janvier, l'équipe du Centre d'incendie et de secours Habscht a officiellement entamé la nouvelle année par sa réception de Nouvel An. Au centre d'intervention d'Eischen, les jeunes sapeurs-pompiers ont reçu comme chaque année à cette occasion un sac à dos de la part de la commune en reconnaissance de leur engagement, en présence notamment du collège échevinal, du nouveau chef de centre Jérôme Fischbach ainsi que du chef des jeunes-pompiers Gilles Hutmacher.