Den Dag vum Bam 2023

Den 8. Dezember hunn d’Schoulkanner aus dem Cycle 3 aus der Simmer Schoul Beem am Kader vun der Aktioun „Dag vum Bam“ geplanzt. Zu Simmer sinn an der Wiss ënnert der Petanquespiste dräi Beem (ee Kiischtebam an zwou Bierke) an de Buedem gesat ginn.

Journée de l'arbre 2023

Le 8 décembre, les élèves du cycle 3 de l’école de Septfontaines ont planté des arbres dans le cadre de l'action «Dag vum Bam». À Septfontaines, trois arbres (un cerisier et deux bouleaux) ont été plantés près du terrain de pétanque.