Déjeuner d'Amitié 2022


Den 10. an 11. November war fir dëst Joer den Déjeuner d’Amitié am Centre
polyvalent zu Habscht fir eis Matbierger vu 70+ Joer aus der Gemeng
Habscht. Wéi schonns am Virjoer war d‘Feier op zwéin Deeg opgedeelt
ginn. Un der sympathescher Feier hunn am ganzen 168 Persoune deelgeholl.


Cette année, le Déjeuner d'Amitié traditionnel qui s’adresse à nos habitants à
partir de 70 ans a eu lieu les 10 et 11 novembre au Centre polyvalent
de Hobscheid. Sur les deux jours, 168 personnes ont assisté.