Chantier Griefgeshiel

Chantier an der Griefgeshiel ofgeschloss

Den ënneschten Deel vun der Griefgeshiel zu Simmer, deen an engem schlechten Zoustand war, gouf nom Ofschloss vun den externe Reseau-Aarbechte vun der Gemeng erneiert. Den ieweschten Deel wäert deemnächst, am Kader vun enger Kollaboratioun mat der ASTA, och an d’Rei gesat ginn.

Chantier Griefgeshiel terminé

La partie inférieure du Griefgeshiel à Septfontaines, qui était en mauvais état, a été renouvelée par la commune après l'achèvement des travaux de réseaux externes. La partie supérieure de la rue sera également remise en état prochainement dans le cadre d'une collaboration avec l'ASTA.