Aweiung vun der neier Salle Union

Aweiung vun der neier Salle Union

De 24. November ass zu Habscht déi nei amenagéiert Salle Union offiziell virgestallt ginn. Ënnert anerem Vertrieder vun de Kulturveräiner aus der Gemeng hunn deen Owend d’Méiglechkeete vum neie Sall gewise kritt, deen elo fir méi Zwecker – Konferenzen, Filmowenter, Theateropféierungen, Diskussiounsronnen, etc. – gëeegent ass. Wärend de Riede vum Buergermeeschter Serge Hoffmann an dem Architekt Albert Goedert sinn dem Public kuerz d‘Funktionalitéite vum Sall presentéiert ginn.

Häerzstéck vum Reamenagement vum 410 Quadratmeter grousse Sall ass d’„Box in the box”, eng Konstruktioun vu Gradine, déi d’Erliefnis fir d’Zuschauer a punkto Ergonomie, Akustik an Ästhetik op een neien Niveau heft. Fir d’Kënschtler ass backstage eng Loge amenagéiert ginn, d’Technik gëtt vun der leschter Rei vun der Box aus gesteiert a garantéiert eng optimal Sonorisatioun a Beliichtung.

Mat engem spezielle Programm fir d’Aweiung vun der Salle Union zu Habscht hunn di bekannte Künstler Yannchen Hoffmann a Carlo Hartmann zesumme mam Louis Specogna zum Schluss déi nei Bün och kënschtleresch mat flotte Gesanksstécker ageweit.

Inauguration de la nouvelle Salle Union

Le 24 novembre, la nouvelle Salle Union à Hobscheid a été officiellement présentée. Les invités et, entre autres, les représentants des associations culturelles de la commune, ont pu découvrir les possibilités de la nouvelle salle, qui peut désormais être utilisée à de diverses fins: conférences, soirées cinéma, représentations théâtrales, tables rondes, etc. Pendant les discours du bourgmestre Serge Hoffmann et de l'architecte Albert Goedert, les fonctionnalités de la salle ont été brièvement présentées au public.

La pièce maîtresse de la salle réaménagée de 410 mètres carrés est la «Box in the box», une construction de gradins qui élève l'expérience des spectateurs à un niveau supérieur en termes d'ergonomie, d'acoustique et d'esthétique. Une loge a été aménagée en coulisses pour les artistes, les installations techniques sont commandées depuis le dernier rang de la box, ce qui garantit une sonorisation et un éclairage optimaux.

Avec un programme spécial pour l'inauguration de la Salle Union à Hobscheid, les artistes bien connus Yannchen Hoffmann et Carlo Hartmann, accompagnés de Louis Specogna, ont finalement inauguré la nouvelle scène également sur le plan artistique avec des morceaux de chant entraînants.