Ausbau vun der Spillplaz Äischen

Spillplaz Äischen

Ausbau vun der Spillplaz zu Äischen. Weider Amenagementer an der Gemeng sinn a Planung.

Aire de jeux d'Eischen

Agrandissement de l'aire de jeux d'Eischen. D'autres aménagements dans la commune sont en cours de planification.