image00013
16/11/2021 Actualité

Pose de première pierre du CIPA Eischen

Äischen

Grondsteeleeung vum neie CIPA

De 15. November 2021 war d’Grondsteeleeung vum neie « Centre Intégré pour Personnes Âgées » (CIPA) zu Äischen. Dëst ë.a. a Presenz vun der Madamm Corinne Cahen, Ministesch fir Famill an Integratioun, dem Här Paul-Henri Meyers, President vun Homes Pour Personnes Âgées an dem Här Serge Hoffmann, Buergermeeschter vun der Gemeng Habscht.

De Projet vum neie CIPA ass initiéiert gi vun der Gemeng Habscht, de Bedreiwer ass d’A.s.b.l. Homes Pour Personnes Âgées, déi schonns CIPAen zu Klierf, Réiden, Miersch, Gréiwemaacher, Lëtzebuerg-Stad a Mamer bedreiwt. De CIPA Äischen soll 2023 seng éischt Bewunner empfänken. De Budget vum Bau ass 50,2 Milliounen Euro héich, duervunne fir d’Gebai vum CIPA 38,4 Milliounen a fir d’Residenz 11,83 Milliounen Euro. De Familljeministère iwwerhëllt vun de CIPA-Baukäschte 70 Prozent. D‘Gemeng Habscht stellt den Terrain zur Verfügung, finanzéiert di technisch Uschlëss an d’Bréck, déi de Site vum CIPA mat der Rue de Clairefontaine verbënnt (6,5 Mio. €).

D’Gebai a Form vun engem „H“ huet dräi, resp. véier Stäck fir sech besser un de Verlaf vum natiirlichen Terrain unzepassen. No dem Ofschloss vun de Bauaarbechte ginn d’Alentouren ugeluecht an d’Äisch renaturéiert. 

Den neie CIPA steet op engem Terrain vun 2,2 Hektar a verfüügt iwwert ee Park vun 30 Ar. D’Haaptgebai zielt 124 Zëmmer (22 m²), d’Residenz an direkter Noperschaft ëmfaasst 20 Logementer (45 bis 62 m²) fir betreit Wunnen. De CIPA huet ë.a. eng Cafeteria, ee Restaurant mat 150 Plazen, ee polyvalente Sall mat 200 Plazen an ee Coiffeurssalon. De Formulaire fir d‘Reservéierung vu Kummeren an Wunnengen ass ënnert www.hppa.lu erof ze lueden.

No der Grondsteeleeung um Site selwer, waren di offiziell Rieden an d’Receptioun am „Centre culturel Jean Wolff“ zu Äischen.

CIPA Eischen

La première pierre est posée

Le 15 novembre 2021, la pose symbolique de la première pierre a eu lieu au chantier du nouveau « Centre Intégré pour Personnes Âgées » à Eischen, en présence de la Ministre de la Famille, Corinne Cahen, de Paul-Henri Meyers, Président du conseil d'administration de Homes Pour Personnes Âgées et de Serge Hoffmann, bourgmestre de la commune de Habscht.

Le projet CIPA Eischen a été initié par la commune de Habscht et sera exploité par l’a.s.b.l. Homes Pour Personnes Âgées, qui gère déjà des maisons de retraite à Clervaux, Redange, Mersch, Grevenmacher, Luxembourg-Ville ainsi qu'à Mamer. Le CIPA Eischen devrait accueillir ses premiers résidents en 2023. Le budget de construction est de 50,2 millions d'euros, dont 38,4 millions d'euros pour le bâtiment du CIPA et 11,83 millions d'euros pour les appartements. Le ministère de la famille couvre 70 % des coûts de construction du CIPA. La commune de Habscht met à disposition le terrain et finance les coûts de la viabilisation du site et du pont qui relie le site et la Rue de Clairefontaine (6,5 Mio. €).

Le bâtiment en forme de « H » compte trois, respectivement quatre étages, afin de mieux s'adapter au terrain naturel. Une fois les travaux de construction terminés, les installations extérieures seront aménagées et le cours d'eau de l'Eisch sera renaturalisé.

Le nouveau CIPA sera construit sur un site de 2,2 hectares et disposera de son propre parc de 30 ares. Une fois achevé, le centre comptera 124 chambres (de 22 m² chacune) dans le bâtiment principal, une cafétéria, un restaurant de 150 places, une salle polyvalente de 200 places et un salon de coiffure. Dans le bâtiment annexe adjacent, 20 appartements (45 à 62 m²) sont en cours de construction. Les formulaires de réservation pour les chambres et les appartements peuvent être téléchargés sur www.hppa.lu.

Après la pose de la première pierre, les discours officiels ont eu lieu au « Centre culturel Jean Wolff ».

Galerie photos: Pose de première pierre du CIPA - Commune de Habscht

 

En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez que des cookies soient utilisés afin d’améliorer votre expérience utilisateur et de vous offrir des contenus personnalisés. ACCEPTER Plus d’infos