(Autorisation 2023-45) - Wieweschgaass et Iwert dem Weier à Septfontaines