(Autorisation 2022-193) - 25, Mierscherstrooss L-8396 Septfontaines