Publié le 14/03/2023

Sproochecafé an der Gemeng Habscht

RECTIFICATIF: de Sproochecafé vun dësem Mëttwoch, 22. Mäerz 2023 fënnt am centre culturel « Härenhaff » zu Simmer statt (31, Mierscherstrooss).

Kommt a praktizéiert an enger geselleger an entspaanter Atmosphär eng vun den ugebuede Sproochen (LUX, DE, FRA, ENG oder PRT).

 

RECTIFICATIF: le café des langues de ce mercredi, 22 mars 2023 se déroulera au centre culturel « Härenhaff » à Septfontaines (31, Mierscherstrooss)

Venez et pratiquez une des langues proposées (LUX, DE, FRA, ENG ou PRT), ceci dans un cadre convivial et serein.