Publié le 27/09/2022

Perturbations lignes RGTR à Septfontaines

rgtr

Stroossenaarbechte vu P&Ch. zu Simmer an der „Mierscherstrooss“ vum 5. bis 7. Oktober: Ëmleedung vun de RGTR-Buslinnen 822, 823, 833, D27, E21, G03, G04, H08 an H09.

 Travaux routiers P&Ch. à Septfontaines («Mierscherstrooss» , du 5 au 7 octobre : Déviation des lignes de bus RGTR 822, 823, 833, D27, E21, G03, G04, H08 et H09.