Publié le 19/09/2022

E Weekend um Denn

Trotz engem éischter kalen an hierschtleche Wieder war d’gutt Stëmmung um Rendezvous an di zweet Oplag vum „E Weekend um Denn“ war een Erfolleg. D’Gemeng hat d’Manifestatioun zesumme mat der Jugendkommissioun, der JOC Habscht, dem Club des Jeunes Äischen an dem Jugendhaus organiséiert. Hei fannt Der e puer Fotoe vum Weekend.

Malgré un temps plutôt froid et automnal, une ambiance conviviale était au rendez-vous et la deuxième édition du "E Weekend um Denn" a connu un grand succès. La manifestation a été organisée par la Commune en collaboration avec la Commission de la Jeunesse, la JOC Habscht, le Club des Jeunes Eischen et la Maison des Jeunes. Veuillez trouver ici quelques photos du week-end.