Publié le 10/01/2023

Bezuelbar Wunnengen zu Äischen - Logements abordables à Eischen

De 25. November si 16 Appartementer fir bezuelbaart Wunnen zu Äischen an der Cité Bettenwiss a Präsens vum Logementsminister Henri Kox ageweit ginn.

Gebaut goufen d’Appartementer vun der a.s.b.l. Oeuvres paroissiales vun Äischen mat finanzieller Ënnerstëtzung vum Staat. Dës Wunnenge gi vun der Gemeng Habscht gelount, zwecks sozialer, erschwénglecher Weiderverlounung iwwert déi nächst 20 Joer (eestëmmeg Decisioun vum Gemengerot vum 11. August 2022).

Aktuell sinn all d'Appartementer zougedeelt.

 

Le 25 novembre, 16 unités de logements abordables ont été inaugurés à Eischen, cité Bettenwiss, en présence de Monsieur le Ministre du Logement Henri Kox.

Les appartements ont été construits par les «Œuvres Paroissiales d'Eischen a.s.b.l.» avec un cofinancement de l’État. Les logements sont loués par la commune de Habscht aux fins de la relocation sociale/abordable telle que décidée à l’unanimité par le conseil communal en date du 11 août 2022.

Tous les appartements sont actuellement attribués.